Nico Parlevliet, beeldend geluid kunstenaar (Katwijk aan Zee, 1948)

Oorspronkelijk opgeleid als fotograaf (1969-1974, Fotovakschool, Den Haag) voelde Nico Parlevliet zich beperkt in het uiten van zichzelf en besloot hij om zich aan te melden bij een kunstacademie ( 1975-1979, Academie Minerva, Groningen). Al tijdens zijn studie begint hij reeksen foto's, tekeningen en schilderijen van beweging te maken. In de laatste academiejaren werkt hij veel met video en 16mm film. Hij studeert in 1979 cum laude af met een werk waarin film een belangrijk deel uitmaakt van de installatie.

Ontdaan van alle verhalende, psychologische en sociale contexten, zijn het juist processen die Nico Parlevliet interesseren en niet zozeer het uiteindelijke beeld. Daarom probeert hij omgevingen te scheppen waarin iets gebeurt. Verandering, beweging en het speelse, toevallige element daarin, zijn de oorsprong van zijn fascinatie.

Al heel lang is, volgend op beweging, geluid zijn onderzoeksterrein. Om klank te ontrafelen en zichtbaar te maken, ontstaan mechanieken, installaties en video’s. Een geluidswerk van Parlevliet kan aan twee kanten beginnen, geluid wordt beeld of beeld wordt geluid. Het resultaat is altijd een vorm in het midden waarin beiden samengaan. Wanneer geluid het beginpunt is, altijd een natuurlijk acoustisch en niet elektronisch versterkt geluid, zoekt hij naar een vorm die in functie staat van dat geluid. De vorm verbeeldt het geluid.

Hij werkt en woont sinds 1997 in Dordrecht en daarnaast is hij ook adviseur voor Kunst in de Openbare Ruimte voor het Centrum Beeldende Kunst in Rotterdam. In Dordrecht is hij mede initiator en curator van het kunstenaarsinitiatief Singel222, wat verschillende kunstactiviteiten organiseert, zoals 222Lodge, CityLodge en Unnoticed Art Festival. Op dit moment  ontwikkelt hij  een platform voor geluidskunst op  222SoudHouse.nl
___________________________________________________________________________________

Nico Parlevliet, sound related visual artist (Katwijk aan Zee, 1948)

Originally trained as a photographer (1969-1974, Fotovakschool, The Hague) Nico Parlevliet felt restricted in expressing himself and thus he decided to enrol into the Art School (1975-1979, Academie Minerva, Groningen). During his studies he starts making series of photographs, drawings and paintings from movement. In the last academic years, he works a lot with video and 16mm film. He studies in 1979 cum laude with a work in which film is an important part of the installation.

Stripped of all narrative, psychological and social contexts, the processes are the most interesting parts of his investigations and not the final shape. Therefore he tries to create environments in which something happens. Change, movement and the playful, accidental element therein, are the origin of his fascination.

For a long time, next to movement, sound is his field of research. To study and unravel sound, he makes mechanisms, installations and video’s. A sound work of Parlevliet can start at two ends: sound becomes image or image becomes sound. The result always ends up somewhere in the middle, where both blend together. When sound is the starting point, always a natural acoustic sound in stead of electronically amplified sound, he searches for a shape that supports that sound. The shape visualizes the sound.

He works and lives in Dordrecht since 1997 and besides his work as an artist he also works since 1998 as an advisor for Art in Public Space for the Centre of Contemporary Art (Stichting Centrum Beeldende Kunst) in Rotterdam. He is also co-initiator and curator of the artists' initiative Singel222, which organizes various art events, such as 222Lodge, CityLodge and Unnoticed Art Festival. At this moment, 222SoundHouse.nl is being developed as a platform for sound art.