THOUGHT

2014 – 222lodge organiseerde een festival voor Unnoticed Art in eerst een onbekende Nederlandse stad, uiteindelijk weten we: Haarlem. Het Unnoticed Art Festival balanceert op de grens tussen openbaar en privé. Het toont kunstwerken die zich normaal verbergen. De taal waarmee de werken worden uitgedrukt, past in het gemiddelde sociale gedrag in de openbare ruimte en zal daardoor waarschijnlijk onopgemerkt blijven voor omstanders. Het bedenken van de concepten en het uitvoeren van de werken zijn gesplitst. De kunstenaars stuurden hun concepten min of meer als handleidingen. Op het festival worden de gekozen werken uitgevoerd door een groep vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben een dubbele rol. Het zijn zowel deelnemers als toehoorders. Zij zijn verantwoordelijk voor het optimaal realiseren van de voorstellingen en kunnen zo de werken ten volle beleven. In feite worden ze er een deel van. Het publiek wordt op deze manier niet buitengesloten, maar is juist ingebed. Ze hebben hun eigen doelen, hun eigen bezigheden, hun eigen gedachten.

Over mijn bijdrage: Op een grote locatie maken twee mensen, door elkaar telefonisch instructies te geven, het woord ‘THOUGHT’ (Gedachte) volgens het schema wat ik heb gemaakt. Het woord wordt in gedachte gevormd doordat de uitvoerders op de uiteinden van een deel van de letter gaan staan, elkaar aankijken en daarna naar het volgende deel van de letter lopen.
Performers: Heekyung Ryu en Ton Kraayeveld, datum: 18 mei 2014, locatie: Stationsplein, Haarlem.

2014 – 222lodge organised a festival for Unnoticed Art in at first an undisclosed Dutch city, at last we know: Haarlem. The Unnoticed Art Festival balances on the line between public and private. It shows artworks hiding in normality. The language, used to express the works, fits in the average social behaviour in public space and, because of that, will probably remain unnoticed to bystanders. 
Creating the concepts and executing the works are split. The artists sent their concepts more or less as manuals. In the festival the chosen works will be carried out by a group of volunteers. 
These volunteers have a double roll. They are participants as well as audience. They are responsible for realising the performances in the best possible way and, doing that, they can fully experience the works. In fact they become part of it. The public is not excluded in this way but it is actually embedded.
The location of the festival was secret. That way the passers-by will be accidental and without knowledge of the occasion. They have their own aims, their own occupations, their own thoughts.

About my contribution
: On a large location two people are making, by giving each other instructions by phone, the word ‘THOUGHT’ according the plan I made.The word is formed in thought as the performers stand on the ends of one part of the letter, look at each other, and then walk to the next part of the letter. Performers: Heekyung Ryu and Ton Kraayeveld, date: May 18, 2014, location: Stationsplein, Haarlem.